Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U 2001 N 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto i Gmina Wieliczka.

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, a także może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych sprawi realizacji celów oraz podejmowanych inicjatyw może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

Rozdział ll

Cele i formy działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest

 1. Ochrona dziedzictwa historycznego, rozpowszechnianie wiedzy o historii i współczesności,zasobach kulturowych i tradycjach, walorach przyrodniczych i potencjale Miasta i Gminy Wieliczka a w szczególności Osiedla Krzyszkowice
 2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony obiektów zabytkowych i dziedzictwa narodowego. Gromadzenie dokumentów, fotografii, pamiątek, wydawnictw i innych przedmiotów, które są świadectwem historii lub współczesnego życia mieszkańców Osiedla Krzyszkowice oraz Wieliczki.
 3. Organizowanie jubileuszy, obchodów, wydarzeń i dat ważnych dla Wieliczki oraz Osiedla Krzyszkowice.
 4. Współpraca z samorządem, instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością o charakterze edukacyjnym, muzealnym, historycznym, religijnym, ochroną dóbr kultury narodowej, tradycji i dóbr przyrody, a w szczególności z tymi, które mieszczą się na terenie Miasta i Gminy Wieliczka oraz Osiedla Krzyszkowice. Pornoc merytoryczna i organizacyjna przy przedsięwzięciach i akcjach pokrywających się z celami i forma działania stowarzyszenia.
 5. Udział i współpraca w podejmowaniu inicjatyw z samorządami lokalnymi.
 6. Promowanie twórczości artystycznej, krzewienie kultury w regionie, integracja lokalnych środowisk i mieszkańców.
 7. Promocja Miasta i Gminy Wieliczka oraz Osiedla Krzyszkowice w kraju i za granicą.
 8. Integrowanie mieszkańców oraz inspirowanie do czynnego udziału w życiu naszej „małej ojczyzny”, podejmowania inicjatyw i wspólnej pracy.
 9. Inicjowanie, wspieranie i współpraca podczas realizacji wszelkich zamierzeń podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, służących minimalizacji problemów społecznych oraz zmierzających do harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i religijnego regionu.
 10. Propagowanie aktywnego stylu życia, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych.
 11. Udział w realizacji zadań samorządu z zakresu: polityki społecznej, edukacji i wychowania, propagowania i ochrony praw obywatelskich, wspomagających rozwój demokracji, upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju sportu i turystyki, ochrony dóbr kultury sztuki oraz dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony przyrody.
 12. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości.
 13. Propagowanie postaw i wzorców patriotycznych oraz upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, idei równości i tolerancji.
 14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.
 15. Działalność charytatywna.
 16. Działalność wydawnicza.

§ 10

Wyżej wymienione cele będą realizowane na rzecz środowisk lokalnych Powiatu Wielickiego a w szczególności mieszkańców Osiedla Krzyszkowice w Wieliczce

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Nawiązanie kontaktów i organizację spotkań z osobami związanymi osobiście łub poprzez swoją pracę i zainteresowania z historią Wieliczki, a w szczególności Osiedla Krzyszkowice.
 2. Inicjowanie i organizowanie spotkań i imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym, historycznym, sportowo-rekreacyjnym.
 3. Wydawanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem autorów i artystów związanych z regionem.
 4. Organizowanie różnych form spotkań edukacyjnych, szkoleń, konferencji i zjazdów służących m.in. wymianie doświadczeń i promocji.
 5. Współpracę i udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez instytucje państwowe, samorząd lokalny, osoby prywatne, podmioty gospodarcze, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, i środowiska lokalne. Udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej osobom prywatnym, organizacjom i instytucjom, których inicjatywy będą zbieżne z Celami i formami działalności Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie kółek zainteresowań, wycieczek, zlotów, przedstawień, koncertów, wystaw i innych form wypoczynku i rekreacji służących poszerzaniu kultury, zachowaniu i promocji zdrowia oraz wymianie doświadczeń i integracji środowisk lokalnych.
 7. Pozyskiwanie środków, organizowanie zbiórek charytatywnych. (rzeczowych i finansowych na realizację inicjatyw i celów Stowarzyszenia.)
 8. Stworzenie i prowadzenie lokalnego „Ośrodka Kultury” na terenie Osiedla Krzyszkowice
 9. Stworzenie i prowadzenie grupy teatralnej lub zespołu muzycznego.
 10. Wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących spraw społecznych i innych, zbieżnych tematycznie z celami Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie biura i innych form organizacji pracy Stowarzyszenia.
 12. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, i organizacjami pozarządowymi działającymi w podobnym zakresie i charakterze.

§ 12

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 14

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia, bez czynnego prawa wyborczego.

§ 15

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia ..
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo złożyć odwołanie do Walnego Zebrania, na ręce Zarządu, w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia,. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w przypadku podejmowania inicjatyw zgodnych z jego celami statutowymi i formami działalności,
  5. brać udział w zebraniach, pracach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 18

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział w pracach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. Poza tym, posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na piśmie.
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. decyzji Zarządu, wyrażonej uchwałą, o skreśleniu z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres l roku lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie kolejnych dwóch obrad Walnego Zebrania,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia, l godzinę później po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§22

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz pochodzących z wyboru, w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji, złożona na piśmie, oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

§23

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. Zwyczajne,
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne ·Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku łub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i wprowadzanie zmian do statutu,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. występowanie do władz państwowych i samorządowych o przyznanie odznaczeń i innych godności dla osób szczególnie zasłużonych, działających na rzecz społeczności lokalnej oraz dla członków Stowarzyszenia.
 10. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach dotyczących Stowarzyszenia, Jeżących poza kompetencjami Zarządu.

§ 25

Prezes Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym w Stowarzyszeniu, a Prezes reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do obowiązków Prezesa należy w szczególności:
  1. zwoływanie posiedzeń zarządu,
  2. działanie stosowne do wskazań „Walnego Zebrania”
  3. wpływanie na aktywność członków Stowarzyszenia,
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów samorządowych, oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 3. Prezes Stowarzyszenia podczas „Walnego Zebrania” przedkłada informacje o swojej działalności.
 4. Pełnienie funkcji Prezesa i członka zarządu ma charakter społeczny.

§26

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd składa się z 5 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. UchwaJy Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarząd u od bywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

l) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzeń dla osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawach

a) nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

b) prowadzenia działalności gospodarczej,

c) nabycia statusu organizacji pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych w związku z działalnością Stowarzyszenia, a w przypadku sporu pomiędzy członkiem zarządu a członkiem stowarzyszenia ten członek zarządu nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporu.

l0) składanie sprawozdań ze swej działalności w czasie obrad Walnego Zebrania,

11) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;

12) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu, zgodnie ze statutem

13) powoływanie i rozwiązywanie komisji Jub zespołów problemowych.

14) uchwalanie regulaminów.

15) prowadzenie przejrzystej i uporządkowanej dokumentacji Stowarzyszenia,

16) zbieranie składek

17) podejmowanie inicjatyw i starań o środki finansowe.

§ 28

Posiedzenia Zarząd u są protokołowane.

§29

l. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać biuro Stowarzyszenia i zatrudnić pracowników na
podstawie umów cywilno-prawnych.

2. Pracownicy biura działają w oparciu o regulamin, który uchwala Zarząd.

§30

Komisja Rewizyjna

l. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego ..

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3lata.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

l) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie złożenia pisemnych wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu, w czasie obrad Walnego Zebrania,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności w czasie obrad Walnego Zebrania.

§32

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być
pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnet

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§34

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnet zbiórki publiczne,

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, środki za wykonane zlecenia usług,

f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

g) wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia,

b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie,

4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 35

Do reprezentacji Stowarzyszenia każdorazowo udziela pełnomocnictwa prezes stowarzyszenia. Natomiast do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych, w tym zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1.Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem §21 ust2 i 3).

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjnit która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje
i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepis wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy- Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.2002 Nr 1 poz.2 zpóź. zm.).

Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice © 2014 Frontier Theme